ภาระกิจ

 

ภาระกิจหลัก ภารกิจรองและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

ภาระกิจหลัก 
1. วางแผนและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทุก ๆ 3 ปี
2. วางแผนและดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (MIS)ให้แก่กับหน่วยงานภายในสถาบัน
3. วางแผนและดำเนินพัฒนาการด้านจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (E-learning)
4. พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน และบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
5.จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการอย่างทั่วถึง
6. บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งในและนอกโรงเรียน
7. วางแผนและดำเนินการประกันคุณภาพของหน่วยงานเพื่อ มุ่งสู่มาตรฐานสากล
8. พัฒนาและวิจัยระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในสถาบันและเผยแพร่สู่ท้องถิ่น

ภารกิจสนับสนุน
1. งานวิชาการ
2. งานธุรการ
3. งานพัสดุ
4. งานอาคารสถานที่
5. งานแผนงาน
6. งานประชาสัมพันธ์
7. งานบุคลากร
8. งานห้องสมุด
9. งานโทรศัพท์ pabx(ระบบคู่สายภายในโรงเรียน)
10งานกล้องวงจรปิด