พันธกิจ/วัตถุประสงค์

 

 • เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการใช้คอมพิวเตอร์แก่นักเรียน โรงเรียนธัญรัตน์
 • จัดอบรมความรู้พื้นฐานแก่นักเรียน โรงเรียนธัญรัตน์
 • ให้บริการด้านการติดตั้งโปรแกรม ให้คำแนะนำและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรและหน่วยงานโรงเรียนธัญรัตน์
 • จัดอบรมความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนและจัดอบรมโปรแกรมต่างๆให้กับบุคลากรในโรงเรียนธัญรัตน์และหน่วยงานภายนอก
 • เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในท้องถิ่น
 • มีหลักสูตรเชิงปฎิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและตรงต่อความต้องการของนักเรียน บุคลากร และท้องถิ่น
 • มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
 • มีเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
 • มีห้องบริการด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย
 • มีแหล่งความรู้สำหรับเรียนรู้ด้วยตอนเองและตลอดชีวิต
 • นักเรียน และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมีความพิงพอใจในบริการที่ได้รับ