ปรัชญา/วิสัยทัศน์

– ก้าวทันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์ 

– สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง แก่นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรในท้องถิ่น ยกระดับความรู้ทักษะและความสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ