งานบริการ

Service & Search

บริการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการ บริการด้านการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต  เครื่องสแกนภาพ เป็นต้น

Development of Information Systems.

รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานและสามารถบริการ คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในท้องถิ่น

Traning

จัดการด้านการฝึกอบรมให้แก่ นักเรียน อาจารย์บุคลากรในโรงเรียน และบุคลากรภายนอกโรงเรียน บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย